Rosh Hashanah

Sunday, September 9

Services - 6:45pm

Dinner - 7:30pm

rabbi@cusejews.com | 917-602-3548

sarah@cusejews.com | 917-889-4600